Prawo do odstąpienia od umowy

Polityka anulowania

Konsumentom przysługuje trzydziestodniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu trzydziestu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi trzydzieści dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Onkel Nilsson UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Speditionstr. 21, 40221 Düsseldorf, Niemcy, service@matebrush.de, telefon: 021194252333) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy subskrypcji oszczędności

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebrała lub weszła w posiadanie pierwszego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Onkel Nilsson UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Speditionstr. 21, 40221 Düsseldorf, Niemcy, service@matebrush.de, telefon: 021194252333) w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatą za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy towarów z powrotem lub dopóki użytkownik nie przedstawi dowodu, że zwrócił towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik musi zwrócić lub przekazać towary na adres c/o Beta Service GmbH - mate / Schoeller Industrielogistik (Juelicher Straße 51, 52382 Niederzier, Niemcy) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi koszty utraty wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Prawo doodstąpienia od umowynie ma zastosowania do następujących umów:

* Umowy o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać niniejszy formularz)

- Do Onkel Nilsson UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Speditionstr. 21, 40221 Düsseldorf, Niemcy, service@matebrush.de

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów
Towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)

- Data(y)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Instrukcje specjalne
W przypadku sfinansowania niniejszej umowy za pomocą pożyczki i jej późniejszego anulowania, nie jest się już związanym umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią jednostkę gospodarczą. Należy to założyć w szczególności, jeśli jesteśmy jednocześnie pożyczkodawcą lub jeśli pożyczkodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeśli pożyczka została już nam naliczona w momencie wejścia w życie odwołania, pożyczkodawca wstąpi w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do Ciebie w odniesieniu do skutków prawnych odwołania lub zwrotu. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem tej umowy jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walut obcych lub instrumentów pochodnych).

Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązania umownego, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąp od umowy pożyczki, jeśli przysługuje Ci również prawo do odstąpienia od umowy.

Polityka odstąpienia od umowy utworzona za pomocą edytora tekstów prawnych Trusted Shops