Warunki uczestnictwa w konkursie IDS 2023

Udział w konkursie prowadzonym przez mate (markę Onkel Nilsson UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG), zwaną dalej operatorem lub organizatorem, jest bezpłatny i podlega wyłącznie niniejszym warunkom uczestnictwa.

Procedura konkursu
Konkurs trwa od 14.03.2023, godz. 9.00 do 18.03.2023, godz. 23.59. W tym okresie użytkownicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie.

Udział
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy skomentować post IDS 2023 marki mate na Instagramie. Udział jest możliwy tylko w okresie trwania konkursu. Zgłoszenia otrzymane po dacie zamknięcia nie będą brane pod uwagę w losowaniu.

Tylko jedno przesłane zgłoszenie na uczestnika zostanie uwzględnione w konkursie. Zabronione jest używanie wielu adresów e-mail lub wielu profili na Instagramie w celu zwiększenia szans na wygraną.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Kwalifikujący się uczestnicy
Uprawnionymi uczestnikami są osoby fizyczne zamieszkałe w Niemczech, które ukończyły 18 lat. Uczestnictwo nie jest ograniczone do klientów organizatora i nie jest uzależnione od zakupu towarów lub usług.

Jeśli uczestnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.

Wszystkie osoby zaangażowane w koncepcję i realizację konkursu oraz pracownicy Operatora, a także członkowie ich rodzin nie są uprawnieni do udziału w konkursie. Ponadto Operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia osób z udziału w konkursie, jeśli istnieją uzasadnione powody, na przykład

(a) w przypadku manipulacji w związku z dostępem do losowania nagród lub jego przeprowadzeniem, (b) w przypadku naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa, (c) w przypadku nieuczciwego postępowania lub (d) w przypadku podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji w związku z udziałem w losowaniu nagród.

Wygrana, powiadomienie i przekazanie nagrody
Przyznane zostaną następujące nagrody:
3 x szczoteczka soniczna mate

Zwycięzcy zostaną wyłonieni po dacie zakończenia konkursu przez jury wybrane spośród wszystkich uczestników. Jeśli konkurs jest powiązany z zadaniem, w losowaniu wezmą udział tylko ci uczestnicy, którzy poprawnie wykonali zadanie.

Zwycięzcy loterii zostaną poinformowani o wygranej w osobnej wiadomości w odpowiednim czasie.

Nagroda zostanie przekazana wyłącznie zwycięzcy lub przedstawicielowi prawnemu niepełnoletniego zwycięzcy. Nie jest możliwa wymiana, odbiór ani wypłata nagrody w gotówce.

Wszelkie koszty związane z wysyłką nagród ponosi operator. Wszelkie dodatkowe koszty związane z odbiorem nagrody ponosi zwycięzca. Zwycięzca jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.

Jeśli zwycięzca nie odpowie na dwa wezwania w ciągu 2 tygodni, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.

Zakończenie konkursu
Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez wcześniejszego powiadomienia i bez podania przyczyn. Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn, które zakłóciłyby lub uniemożliwiły przeprowadzenie konkursu zgodnie z planem.

Ochrona danych
Udział w konkursie wymaga podania danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, są prawdziwe i prawidłowe.

Organizator zaznacza, że wszelkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez jego zgody.

W przypadku wygranej, zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w mediach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej Operatora i jego platformach mediów społecznościowych.

Uczestnik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie musi zostać przesłane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres service@matebrush.de. Temat "Odwołanie konkursu". Po odwołaniu zgody zebrane i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną natychmiast usunięte.

Zastrzeżenie dotyczące serwisu Instagram
Ta promocja nie jest powiązana z Instagramem i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez Instagram.

Obowiązujące prawo
Pytania lub skargi związane z konkursem należy kierować do operatora. Operator jest dostępny pod adresem service@matebrush.de. Temat: "Loteria".

Konkurs operatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Regres prawny jest wykluczony.

Klauzula salwatoryjna
Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków uczestnictwa będzie lub stanie się nieważne w całości lub w części, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków uczestnictwa. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione przez prawnie dopuszczalne postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do ekonomicznego zamiaru i celu nieważnego postanowienia. To samo dotyczy przypadku luki w niniejszych warunkach uczestnictwa.

Zespół mate życzy powodzenia i sukcesów.